Manika Nagare

Recalling


2023

90.0 x 81.0 cm

35 3/8” x 31 7/8”

Oil on canvas

Photo: Ken Kato