Manika Nagare

人肌/Skin Warmth


2017
78.0 x 183.0cm

31″x73″
Oil on canvas
Photo: Ken Kato