Manika Nagare

人肌/Skin Warmth


2017
78.0 x 183.0cm

30 5/8″ x 71 7/8″

Oil on canvas
Photo: Ken Kato