Manika Nagare

長しえ/Timeless


2019
81.0 x 61.5cm
Oil on canvas
Photo: Ken Kato