Manika Nagare

長しえ/Timeless


2019
81.0 x 61.5cm

 31 7/8″ x 24 1/8″

Oil on canvas
Photo: Ken Kato